Een organisatie is niet statisch maar beweegt mee met de tijd, economie en de behoeften van klanten én medewerkers. Waar de klassieke 'baas' vroeger de lakens uitdeelde en orders werden opgevolgd, wordt nu de nadruk gelegd op resultaatverantwoordelijk werken en samenwerken. Waar de klant zich voorheen liet leiden door aanbod, leven we nu in een vraagcultuur: ik bepaal zelf wat ik wil en waar ik dat ga halen. Met behulp van de instrumenten van TTI SI kunt u organisaties laten meebewegen en inspelen op veranderende omstandigheden.


Gedragsanalyse (DISC)

De Gedragsanalyse helpt medewerker en organisatie zich te blijven ontwikkelen. U krijgt een goed beeld van de manier waarop er in uw organisatie gecommuniceerd wordt en wanneer men eventueel langs elkaar heen praat. Inzicht in elkaars voorkeursstijl zorgt ervoor dat miscommunicaties worden geminimaliseerd. DISC verschaft immers een universele taal waardoor uw medewerkers elkaar, soms letterlijk, beter gaan “verstaan”. Ondanks verschillende gedragsstijlen kan de organisatie, doordat zij dezelfde taal spreken, naar een bepaald doel toe bewegen.
12 Driving Forces (Drijfveren)

Driving Forces (Drijfveren) geven aan waar iemand door in beweging komt. En is uw medewerker in beweging, dan komt ook uw organisatie in beweging. Het op een juiste manier “triggeren” van uw medewerkers, zorgt voor een grotere participatie. Door in te zetten op de bevrediging van de drijfveren van uw medewerkers, wordt de betrokkenheid vergroot en kunnen zowel de persoonlijke doelen als die van de organisatie worden bereikt. De 12 Driving Forces Analyse helpt bij het in kaart brengen van de intrinsieke motivatoren van uw medewerkers.TriMetrix

Met het oog op organisatieontwikkeling is het goed om te weten hoe uw medewerkers op een (toekomstige) situatie of rol zullen reageren. Het TriMetrix profiel geeft aan op basis van welke denkpatronen iemand een situatie beoordeeld en hoe een medewerker reageert op (nieuwe) situaties. Dit denkpatroon wordt vertaald naar talenten. Het TriMetrix profiel geeft inzicht in datgene wat de medewerker van nature goed kan. Gelet op de aanwezige talenten kunt u de medewerker op de juiste manier inzetten en zo het ontwikkelproces stroomlijnen.


Start Direct